Verslag Warme Reus Voorlichtingsbijeenkomst Verkenningsfase

28 September 2023, 19.30 Het Veem te Amsterdam

Aanwezig: ±80 leden; kopgroep: Lennert, Roberto, Roos, Eilard, Wim, Gert, Femke; sprekers: Boyd Hooghiemstra (DWA), Patrick van Veen (Lieven de Key)


Bij binnenkomst ontvangen alle aanwezigen een brochure met technische informatie.

Na een hartelijk welkom namens de kopgroep voor alle aanwezigen somt Femke op dat we op de bijeenkomst van vanavond 1. informatie geven over de mogelijkheden om energie op te wekken in onze buurt. 2. leden werven (we hebben er nu ±200, we willen er 800) en 3. buurtgenoten zoeken die willen helpen bij het werk dat moet worden verricht.

Boyd Hooghiemstra presenteert vanavond de resultaten van het verkennende onderzoek dat ingenieursbureau DWA in opdracht van de Warme Reus heeft uitgevoerd. Dit onderzoek is betaald met een subsidie van de gemeente Amsterdam. Boyd krijgt het woord en presenteert aan de hand van slides de situatie van de woningvoorraad, de mogelijkheden voor het opwekken en verdelen van warmte. Ook de nieuwe eisen die aan de panden gesteld worden komen aan de orde. Uit het verslag blijkt dat het inderdaad kansrijk is om in onze buurt energie uit oppervlakte water te winnen (TEO). Het volledige rapport staat hier.

Na de presentatie beantwoordt Boyd vragen over de betaalbaarheid, de uitvoerbaarheid van de behandelde opties en ook over de vastgestelde omvang van het gebied. 

Direct na de pauze krijgt Patrick van Veen (beleidsadviseur verduurzaming) van Lieven de Key het woord. Woningbouwvereniging Lieven de Key verhuurt een groot deel van de huurwoningen op de Westelijke Eilanden. Patrick vertelt dat De Key voor het hele woningbestand aan het uitzoeken is wat er moet gebeuren om de woningen de komende jaren te verduurzamen. Relatief kleinschalige maatregelen worden bij voorkeur zo snel mogelijk uitgevoerd, de rest van de maatregelen zal vooral worden uitgevoerd tijdens het reguliere onderhoud van de woningvoorraad. Patrick geeft aan dat De Key niet het hele woningbestand direct kan verduurzamen maar dat wel gezocht wordt waar de mogelijkheden zijn. Voor de Westelijke Eilanden geeft hij aan dat er binnenkort e.e.a. geïnventariseerd gaat worden. Er zijn vanuit het publiek ook enkele warmte/onderhoud gerelateerde vragen over individuele woonsituaties, zonder daarop verder in te gaan geeft Patrick aan dat het altijd een goed idee is contact op te nemen met de betreffende afdelingen.

De Key is zeer geïnteresseerd in het initiatief van de Warme Reus en tijdens de vergadering spreken we af daarover in contact te blijven. Voor onze buurt belangrijk omdat een grote woningeigenaar immers wel mee moet doen om de energietransitie succesvol te maken.

Tenslotte geven kopgroepleden Eilard en Lennert een samenvatting van wat voor de Warme Reus de belangrijkste conclusies zijn. De verkenning geeft een breed beeld van de mogelijkheden om zelf een duurzame en betaalbare warmtevoorziening in de buurt te realiseren. Alles overziend is duidelijk dat Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO), zoals we al hoopten, een voldoende kansrijke techniek is. Maar het is goed inzicht te hebben gekregen in andere mogelijke technieken zowel collectief als individueel. Dit kan ons helpen voor ons hele, toch best lastige, gebied uiteindelijk overal een passende oplossing te vinden. Zij stellen voor een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren naar de meest realistische opties voor energiewinning in het gebied. Gezien de kosten daarvan moeten daarvoor fondsen worden geworven. De bedoeling is dat zoveel mogelijk met subsidies te doen. De vraag is of de aanwezige leden het ermee eens zijn dat de Warme Reus deze stap gaat zetten. Met een daverend applaus wordt vastgesteld dat allen zich daarachter scharen. De kopgroep belooft aan de slag te gaan.

Daarna is het tijd voor een borrel en geven in totaal 5 mensen zich op om hand&spandiensten te verrichten. Voor wie wil kan de bijeenkomst terugzien: