Concept-notulen Eerste ALV van de Warme Reus, Energiecoöperatie Westelijke Eilanden UA

4 juli 2023 17:30 Het Veem, Van Diemenstraat 408 Amsterdam

Er waren ca 50 aanwezigen uit de buurt. Aanwezige  kopgroepleden: Edo Broeksma, Roberto della Chiesa, Wim Crama,  Lennert Dorman, Paul van Ommen, Roos Perenboom, Femke Meijer (notulen) 


Femke Meijer – heet de aanwezigen welkom en leidt de sprekers in. Het doel van deze middag is tweeledig: een informatieavond om nieuwe leden te werven en, het tweede deel, de eerste Algemene Ledenvergadering (alv) van de Warme Reus.

Lennert Dorman – doet verslag over de stand van zaken Warme Reus. Na de oprichting in december van de coöperatie UA (dwz de leden dragen geen verantwoording voor eventuele fouten van de bestuurders) is er een kopgroep aan de slag gegaan om de eerste subsidies binnen te halen. Er is inmiddels een subsidie ontvangen voor het organiseren van ledenwerving (Koplopersfonds), ondersteuning bij energie-armoede (Gemeente Amsterdam) en uitvoering van een verkenning van de mogelijkheden van energie opwekken op de Westelijke Eilanden (Gemeente Amsterdam). Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) heeft ons een procesleider toegewezen die ons zal helpen onze organisatie te verbeteren. We hebben steeds meer contact met andere energie-initiatieven in Amsterdam.

Door en voor de buurt is ons motto. En: onafhankelijk of minder afhankelijk van de grote energieleveranciers. Het is het afgelopen jaar pijnlijk duidelijk geworden dat we de greep op onze warmtevoorziening zijn kwijtgeraakt, die moeten we weer terug zien te krijgen. Daarbij komt ook dat de energietransitie voor de binnenstad zo ingewikkeld is dat die door de gemeente is verschoven naar 2040. Dat is veel te ver weg. Daarom wil de Warme Reus het initiatief bij de bewoners houden en wil over twee-vier jaar een concreet plan hebben. Tenslotte noemen we bij dit alles uitdrukkelijk de naam van Hanneke van Gent die vorig jaar september het initiatief nam en die als aanjager heeft gefungeerd van onze coöperatie.

Pauline Westendorp (02025) – is gastspreker en houdt een inleiding over samenwerken en doorzetten in de energietransitie. Ze geeft voorbeelden van andere organisaties binnen de metropoolregio en benadrukt ook dat het een weg is van lange adem maar met een belangrijk resultaat. 

Paul van Ommen – licht de stand van zaken mbt de verkenning toe. Er is een subsidie van € 15.000,- toegekend door de gemeente Amsterdam en daardoor heeft de Warme Reus in juni opdracht kunnen geven aan ingenieursbureau DWA om een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden om energie op te wekken in de omgeving Westelijke Eilanden (zoals omschreven in de opdrachtbevestiging). De eerste bijeenkomst daarvoor is gepland in week 28.

Edo Broeksma – zegt in het kort iets over de financiering van de energietransitie. De voorbereidende fase zal voor een groot deel gefinancierd worden met subsidies. Er zijn veel subsidies beschikbaar voor alle onderdelen van  het traject en het is de kunst die binnen te halen. Tegen de tijd dat het menens wordt en er ook energieleveringscontracten moeten worden afgesloten zal er ook geïnvesteerd gaan worden in de aanleg van de energiebron(nen) en de voorbereiding, bijvoorbeeld isolatie, van woningen. Veel daarover is nog niet concreet. De opzet is dat het niet duurder wordt dan bij een andere leverancier en bij voorkeur wordt het minder duur. Er wordt in ieder geval niet gestuurd op winst maken maar op rendabel zijn. Om een indruk te krijgen van hoe dat in elkaar zit kun je op de website van het Ketelhuis rekenvoorbeelden bekijken: 

Roos Perenboom – vertelt over het initiatief om buurtbewoners die getroffen zijn door energiearmoede. Daarvoor is voor alle stadsdelen van Amsterdam geld beschikbaar gesteld. Een deel van die subsidie is bij de Warme Reus terechtgekomen. We gaan energiecoaches (laten) opleiden en die gaan mensen in de buurt met raad en daad helpen om te zorgen dat het energieverbruik omlaag gaat. Wij noemen het Kierenjacht. Er is ook geld om materialen aan te brengen en we zullen bijvoorbeeld gebruikmaken van een warmtecamera. Wie energie-armoedig is betaalt hier niks voor. Andere buurtbewoners kunnen ook met de Warme Reus op kierenjacht. Zij betalen niet voor het advies en wel voor de materialen.

Doel voor de coöperatie is drieledig: 1. We helpen mensen in de buurt; 2. We hebben de kans om buurtgenoten te vertellen over de Warme Reus (ledenwerving); 3. We kunnen een begin maken met de inventarisatie van de noodzaak van (grote) isolatieprojecten.

Kopgroeplid Gert de Jong zal dit project gaan trekken. Hij gaat in september de opleiding tot energiecoach doen. We zoeken nog enthousiastelingen die zich bij zijn team willen aansluiten.

Femke Meijer – De coöperatie heeft meer leden nodig. We willen er zo snel mogelijk 700! Uiteindelijk moet 70% van de buurt meedoen om het project haalbaar te maken. Kopers, huurders, verhuurders en bedrijven: ieder lid heeft een stem. Word nu lid bij de penningmeester (elektronisch!), doe het thuis via de website, bespreek het in je vve (ieder vve-lid kan afzonderlijk lid worden), neem een ansichtkaart mee om aan je buren te geven. Voor slechts € 10,00 doe je mee!

ALV

Bestuur – Normaal is het zo dat nieuwe bestuursleden eerst worden voorgesteld aan de alv die dan toestemt en dan wordt dat geformaliseerd door de inschrijving bij de KvK. Wij hadden in december bestuursleden nodig om de coöperatie op te richten. Dus nu vragen wij aan de alv om akkoord te gaan met de huidige bestuursleden: Lennert Dorman, Paul van Ommen en penningmeester Edo Broeksma. Geen van de aanwezigen had hierover vragen en het bestuur is onder luid applaus van alle aanwezigen bevestigd.

Huishoudelijk reglement – Alle aanwezige leden hebben, als het goed is per e-mail het concept huishoudelijk reglement gelezen. Vragen daarover zijn tijdens de vergadering beantwoord. Tijdens de vergadering is nog eens de vereiste meerderheid besproken. Die is 50%+1, daar waar de wet geen grotere meerderheid vereist. De Warme Reus streeft ernaar het niet op dit soort stemmingen te laten aankomen en de beslissingen worden bij voorkeur gedragen door alle leden. Dat is waar dit bestuur naar streeft. Het huishoudelijk reglement is bij acclamatie aangenomen. Bestuur meldt dat de vragen gesteld per email zullen worden beantwoord als bijlage bij deze notulen.

Financiën – De penningmeester heeft op deze eerste vergadering nog geen jaarrekening conform art 8.1 van de statuten simpelweg omdat er nog geen jaar voorbij is. Maar bij deze de aankondiging dat die op de volgende alv op de agenda staat. Inmiddels hebben zich twee leden gemeld voor de kascommissie. De Warme Reus zoekt nog een derde lid. Ook wil de penningmeester graag dat de kascommissieleden hem tussendoor bij de verantwoording van de subsidies controleren/bijstaan. 

– Jan Groot meldt zich na afloop aan als lid van de kascommissie. Die bestaat nu dus uit drie leden.

Rondvraag – Femke vraagt nog eens aan de leden wat de kopgroep kan doen om leden te werven, daar zouden we graag tips voor krijgen. Tip uit de zaal: een kant-en-klaar informatiepakket voor vve’s en bewonerscommissies. Tip uit de zaal: makkelijker betalen op de website. Vraag uit de zaal: kan het gebied niet wat groter?

Sluiting – De vergadering wordt afgesloten om 18:55 en we brengen met alle aanwezigen een toast uit op het succes van de Warme Reus.

Addendum

Antwoorden op schriftelijke opmerkingen/vragen over het Huishoudelijk reglement:

a: Art. 8: klein foutje bij de nummering van de drie leden van dit artikel

Aangepast

b: Art. 9: “bankrekening ….” zal moeten zijn “bankrekening nummer ….” (het nummer ook nog toe te voegen).

Aangepast, in algemenere zin

c: – Is lidmaatschap persoonlijk of per huishouden/adres?

persoonlijk, stemrecht wel afhankelijk van wonen in het gebied

d:- specificeer de meerderheid, een meerderheid is niet automatisch in alle gevallen 50 + 1

Zie ook  reactie hierboven. Behalve dat er wettelijke regelingen zijn die, tenzij anders afgesproken, moeten worden nageleefd (bijv. twee derde meerderheid voor een  statutenwijziging) heeft de coöperatie onvoldoende draagvlak, en misschien zelfs geen bestaansrecht als keuzes en beslissingen worden genomen op een rekenkundige meerderheid van 50% plus 1 stem. 

e: – duidelijkheid over elektronisch stemmen – mag volgens de wet, maar is daar algemeen uitgelegd

Zodra we volgend jaar zo groot zijn dat er geen zalen meer in de buurt zijn waar we met zijn allen inpassen zal dit punt worden opgenomen en gepreciseerd. 

f: – duidelijkheid over toesturen agenda: bij machtiging moet de positie ten opzichte van agendapunten tijdig aan de gemachtigde duidelijk gemaakt worden

Als we deze opmerking goed begrijpen dan lijkt ons dit een punt voor het lid dat de machtiging verstrekt.

g: – hoofdelijke en schriftelijke stemming regelen

Alleen als het relevant is.

h: – contributie per kalenderjaar of vanaf inschrijving jaarlijks?

Zie artikel 9.3. Vooralsnog eenmalig totdat ALV besluit dat bedrag en frequentie moeten wijzigen.

i: – kopgroep is niet geregeld in de statuten. Beslissingen kunnen niet door de kopgroep worden genomen, hooguit kan gesteld worden dat de kopgroep geraadpleegd wordt.

In deze fase is het hebben van voortrekkers die een actieve rol willen vervullen onontbeerlijk voor het succes van de coöperatie. Op termijn moet de kopgroep stoppen, en moet dit netjes worden opgesplitst in werkgroepen onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

j: De ALV blijft ten allen tijde het hoogste orgaan wat besluiten betreft. De ALV mag zich altijd achteraf uitspreken over beslissingen die door (nood)omstandigheden tussentijds genomen moesten worden door het bestuur.

Er kan altijd tussentijds een extra ALV worden uitgeroepen.

Klopt. Zowel  het bestuur als, onder voorwaarden, de leden kunnen oproepen tot een ALV. Dit is  (zie BW 2:41.1 & 41.2)

k: – een demissionair bestuur kan een ALV uitroepen.

Klopt. Staat zo ook in BW 2.9 en aanvullende jurisprudentie 

l: – maximale termijnen voor bestuursleden, rouleren of niet ?

Zie artikel 4.3. De termijn is 4 jaar, en bestuursleden zijn maximaal 2 keer herkiesbaar. Een roulatieschema zodat de continuïteit wordt gewaarborgd is iets dat het huidige bestuur zeker zal invoeren, maar is nu nog wat prematuur.

Tenslotte

In zijn algemeenheid willen we erop wijzen dat het Burgerlijk Wetboek middels dwingend recht veel zaken al heeft bepaald en dat het vooralsnog onwenselijk leek om daar nou heel veel uitzonderingen op los te laten.

Voor wie interesse heeft in de specifiek voor de op cooperaties toepasselijke regels: https://wetten.overheid.nl/BWBR0003045/2020-09-03